BIOGRAFIE

“Ik dacht altijd in beelden, nooit in woorden. Misschien dat ik daarom eerder schilderde dan praatte en dat laatste doe ik eigenlijk nog steeds niet DSC_3400graag”, lacht Liedewey.Dat ze al heel jong niet onverdienstelijk schilderde blijkt wel uit het feit dat ze haar eerste schilderij verkocht toen ze elf was.

De schilder Karel Appel, die ze in 1981 ontmoette, herkende haar jonge talent direct en raadde haar aan haar techniek verder te ontwikkelen in New York; een advies dat ze uiteraard opvolgde. Liedewey vertrok naar New York waar ze werd aangenomen op de prestigieuze The Art Students League.

Na haar terugkomst in Nederland vervolmaakte ze haar technieken door privélessen te volgen bij diverse schilders, waaronder Rob Hessels.

Schilderijen

Bij het schilderen wordt Liedewey geïnspireerd door allerlei indrukken uit haar omgeving: foto’s, films en televisie, maar ook muziek en flarden van gesprekken. Daarnaast speelt de oosterse mystiek vaak een rol. “Hoewel mijn vader nooit praat over het feit dat hij van Java komt, denk ik dat ik er onbewust toch door beïnvloed ben.”

Liedewey werkt met de meest uiteenlopende materialen: foto’s, prints, gevonden voorwerpen en met ‘alles wat verf is’: spuitbussen, acryl, lak en olieverf.

Haar schilderijen zijn kleurrijk “zoals m’n karakter” en humorvol. “Ik verstop er altijd een grapje in. Dat maakt een schilderij interessanter. Sommigen zien het meteen, maar af en toe word ik na jaren gebeld dat er iets nieuws in m’n schilderij is ontdekt.”

In haar laatste schilderijen verwerkt Liedewey ook allerlei typografie. “Letters geven dan het evenwicht binnen een schilderij.”

Liedewey geeft haar schilderijen geen titels. “Dat is geen gemakzucht, maar ik wil dat het publiek kijkt met een open blik. Ik wil hun ogen niet sturen en mijn idee aan hen opdringen. Zij zien wat zij zien. Dat is hun waarheid.”

Liedewey maakt zowel vrij werk als schilderijen in opdracht.

Haar laatste werken in opdracht noemt ze: Blue Print Neon City Signs. “Van de door mij bedachte stad met al haar straten, verkeer, gebouwen en uithangborden maak ik een soort blauwdruk van de familie of het bedrijf van de opdrachtgever.”

unitedkingdom

 

“I always thought in images, never in words. Maybe that is why I painted before I could speak.” Liedewey smiles: “I still don’t like to talk much.” That she was remarkably talented is apparent from the fact that she sold her first painting when she was eleven.

The famous painter Karel Appel, whom she met in 1981, immediately recognized her young talent and advised her to develop her technical abilities in New York. Naturally she followed his advice. Liedewey moved to New York, where she was admitted to the prestigious Art Student League.

After her return to the Netherlands she continued her technical development by taking private lessons from various painters, among whom Rob Hessels.

Paintings

Liedewey’s paintings are inspired by impressions from her surroundings: photographs, films and television, fragments of conversations. Clearly, eastern mysticism also plays a role. “Though my father never talks about the fact that he is from Java, I think this may be a subconscious influence.”

Liedewey works with the most diverse materials: photographs, prints, found objects and “anything that is paint”: spray cans, lacquer, acrylic paint, oil paint.

Her paintings are colourful “like my character” and rich in humour. “I always put in something funny. That makes my work more interesting. Some see it right away, but now and again I get a phone call when, after years, something new has been discovered in one of my paintings.”

In her most recent work she also includes all sorts of typography. “Printed type provides counterweight in a picture.”

Liedewey does not give titles to her pictures. “That is not out of indifference, but I want beholders to have an open mind. I don’t want to direct their eyes and force my ideas upon them. They see what they see. That is their reality.”

Liedewey makes free work or paints by commission.

She refers to her most recent commissioned work as: Blue Print Neon City Signs. “I realize a kind of blueprint of the family or the business of the commissioner in the form of an imaginary city with all its streets, traffic, buildings and signboards”.